Glimmer Weetjes

Allerlei (Glimmense?) wetenswaardigheden
U kunt op www.glimmen.net of op www.pb-glimmen.nl de Glimmer`lei downloaden op PDF formaat.
weetjes
De oude Glimmer GSM-mast…